تعداد بازدید: 933
تعداد نظرات: 0

رابطه سکسکه با حمله قلبی

رابطه سکسکه با حمله قلبی
دکتر ایرج خسرونیا ، رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران بیان کرد: سکته قلبی جز بیماریهایی است که در برخی افراد بصورت ناگهانی و بدون هیچ نشانهای بروز میکند. تنگی عروق قلب علت اصلی سکته قلبی شناخته شده است، به عبارتی خون به عضله قلب نرسیده و قلب دچار کم خونی شده و سکته قلبی رخ میدهد. چربی خون باال، قند خون باال ، فشار خون باال و... عوامل اصلی و خطر این عارضه شناخته شدهاند. همچنین افرادی که دخانیات مصرف میکنند و دچار چاقی و قند خون باال هستند، بیشتر از سایرین به سکته قلبی مبتال میشوند. سکته قلبی میتواند با یک درد در ناحیه قفسه سینه و یا شکم آشکار شود. عالوه بر آن تنگی نفس به همراه سکسکه شدید میتواند یکی دیگر از عالئم بروز سکته قلبی باشد. سکسکه طوالنی مدت که به طور ناگهانی آغاز میشود یکی از نشانههای حمله قلبی است، حتی اگر با عالئم دیگری مانند عرق کردن، ضعف، درد قفسه سینه و ... همراه نباشد. سکسکه ناشی از تحریک اعضا و اندامهایی است که در قسمت قفسه سینه قرار گرفتهاند و مهمترین آنها پرده دیافراگم، معده، مری و قلب است. سکسکههای بلندمدت باعث از کار افتادگی، ایجاد افسردگی، پنومونی، کاهش وزن و اختالل خواب در فرد می شود. با این که سکسکه از عالئم اختصاصی هیچ بیماری خاصی نیست، اما سکسکه های ناگهانی می تواند یکی از نشانه های سکته قلبی، آلرژی و ریفالکس معده و عصب فرنیک باشد درد قفسه سینه، گوش، گردن و شانه جزء شایعترین عالئم سکته قلبی است. عالوه بر آن خستگی مفرط، تنگی نفس و سرگیجه، خوابآلودگی، بیخوابی و اضطراب، ضربان تند و نامنظم قلب از دیگر عالئم هشدار دهنده محسوب میشوند. بدون شک افراد همیشه مشکالتی مانند آروغ زدن، معده درد و یا سکسکه را به مشکالت گوارشی نسبت میدهند. درست است که در بیشتر موارد این مسائل نشان دهنده مشکالت گوارشی است، اما همین مشکالت به ظاهر ساده می توانند نشان دهنده احتمال بروز سکته قلبی در افراد نیز باشند.« دکتر محمدرضا زالی ، متخصص گوارش در این رابطه می گوید: با این که سکسکه از عالئم اختصاصی هیچ بیماری خاصی نیست، اما سکسکه های ناگهانی می تواند یکی از نشانه های سکته قلبی، آلرژی و ریفالکس معده و عصب فرنیک باشد. شایع ترین علت سکسکه ناراحتی هایی است که به معده و مری وارد می شود و در راس این ناراحتی ها ریفالکس و برگشت اسید معده است. سکسکه در همه افراد ظاهر می شود. سکسکه های ناگهانی در اثر خوردن دارو، غذای زیاد یا غذای ناسالم و اتساع شدید معده به وجود می آید و سکسکه های مزمن و طوالنی نیز بر اثر بی احتیاطی های غذایی ایجاد شده و تا مدت طوالنی فرد را درگیر می کند. سکسکه های طوالنی مدتی که گاها چندین ماه به طول می انجامد، به دلیل تحریک سیستم اعصاب که از قسمت فوقانی معده و انتهای مری و پرده دیافراگم سرچشمه می گیرد به وجود می آید که گاهی التهابات مزمن یا همان بازگشت اسید است و حالت تیک عصبی را در فرد ایجاد می کند که این تیک های عصبی فرد را به سکسکه می اندازد. هر فردی که سکسکه می کند باید از نظر بیماری عضوی کامال بررسی شود تا خالف آن ثابت شود. در غیر این صورت ممکن است از یکی از نشانه های بیماری چشم پوشی کند.« گاهی آلرژی غذایی سکسکه می آورد آلرژی به مواد غذایی مانند بیماری آسم و کهیر نیست و با آنها متفاوت است و به صورت تهوع، دل درد، برگشت اسید، سرفه، سکسکه، نفخ و اسهال ظاهر می شود. در مورد سکسکه اگر علت یا بیماری خاصی را پیدا نکردیم، باید عامل تحریک کننده خارجی از جمله غذا را هم در نظر داشته باشیم، زیرا ممکن است فرد غذای سالمی را مصرف نکند و یا اینکه غذای خاصی به بدنش نسازد و در او سکسکه ایجاد کند. سویا، ماهی، میگو، شیر گاو، گندم و بادام زمینی از جمله مواد خوراکی هستند که باعث بروز سکسکه در فرد می شوند. سکسکه طوالنی مدت را جدی بگیرید دکتر محسن نجاتی، متخصص داخلی و گوارش می گوید: سکسکه با این که خود بیماری نیست و در بسیاری مواقع به صورت خوشخیم و بدون وجود عالئم بیماری زمینه ای در فرد بروز می کند، اما سکسکههای طوالنی مدت میتواند عالئم هشدار دهندهای از وجود بیماری در فرد باشد. چون سکسکه بر اثر انتقال موج و تحریک اعصاب مختلف است، شوک عصبی باعث می شود از انتقال امواج از معده به مغز جلوگیری شده و تحولی در آن سیستم ایجاد شود و سکسکه فرد را قطع کند. سکسکه در یک فرد ممکن است به دلیل اتساع معده، مصرف مایعات خیلی سرد، تغییر ذائقه ناگهانی، خوردن یک خوراکی خیلی شیرین و یا در اثر استرس به صورت موقتی بروز کند. اما هرگاه سکسکه ادامهدار و طوالنی مدت باشد، باید به وجود یک بیماری زمینهای در فرد مشکوک شد. این سکسکه ممکن است به دلیل زخمهای شدید و بدخیم گوارشی و یا وجود تومور در دستگاه گوارش باشد. عصب نزدیک دیافراگم که فرنیک نام دارد، به وسیله عوامل یادشده تحریک می شود و با بروز سکسکه مزمن از وجود بیماری خبر می دهد که برای اطمینان و بررسی بیشتر عامل سکسکه، دستورات الزم برای تشخیص توسط پزشک داده خواهد شد. عالوه بر آن ممکن است وجود یک کیست یا توده در شکم عامل بروز سکسکه های ادامهدار باشد که پزشک با کنار هم گذاشتن عالئم مشاهده شده، برای بررسی نقاط مشکوک وجود بیماری اقدام خواهد کرد. عوامل به وجود آورنده سکسکه چه در نوع خوشخیم و چه در نوع ادامهدار آن بیشتر همان دالیل ذکر شده است و ارتباط چندانی به قسمتهای دیگر ندارد.« درمان سکسکه دکتر محمدرضا زالی ، متخصص گوارش در این رابطه می گوید: اگر فردی دچار بیماری قلبی است، باید ابتدا بیماری قلبی خود را درمان کند و کسی که ناراحتی معده دارد، باید به مداوای معده اش بپردازد. همچنین اگر پرده دیافراگم به علل مختلف مثل سینه پهلو، سرماخوردگی یا ورود ویروس به بدن دچار ضایعه ای شده باشد، برای درمان سکسکه باید ابتدا آن ضایعه را برطرف کرد. چون سکسکه بر اثر انتقال موج و تحریک اعصاب مختلف است، شوک عصبی باعث می شود از انتقال امواج از معده به مغز جلوگیری شده و تحولی در آن سیستم ایجاد شود و سکسکه فرد را قطع کند. ولی دکتر محسن نجاتی معتقد است: سکسکه داروی خاصی برای درمان ندارد و در موارد خوشخیم آن خود به خود رفع می شود. اما درمان سکسکه مزمن تنها با یافتن بیماری زمینهای آن قابل درمان است و بهتر است به محض اینکه فرد مشاهده کرد سکسکه آن بیش از اندازه طبیعی طول کشیده به پزشک مراجعه کند تا علت آن زودتر مشخص شود.
تصاویر
  • رابطه سکسکه با حمله قلبی
دات نت نیوک فارسی